Jdi na obsah Jdi na menu
 


školní řad

Vrané nad Vltavou okres Praha- západ.

Březovská 330 ,Březovská 382 a U Školy 208

252 46 Vrané nad Vltavou

 

Č.j.:   1/9/2011/ř.              Školní řád.

 

Ředitelka Mateřské školy Vrané nad Vltavou, Březovská 330 a 382,a U Školy 208, 252 46 Vrané n. Vltavou, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 43/2006 Sb kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tento Školní řád:

 

 

ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Přijímací řízení

 

1.1  Zápis dětí do mateřské školy (dále jen „MŠ“) stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok - zpravidla v měsíci březnu. Veřejnost je informována prostřednictvím nástěnek ve vestibulu MŠ, veřejných nástěnek v obci, venkovních nástěnek MŠ, místního čtvrtletníku Zrcadlo , webových stránek školy a místní obecní  rozhlas.

1.2  Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku.

1.3  Dítě do MŠ přijímá ředitelka školy rozhodnutím o přijetí na základě podané žádosti zákonných zástupců, a na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. Mateřská škola si vyhrazuje zkušební dobu pobytu přijímaného dítěte do MŠ, která je maximálně 3 měsíce. Žádost o přijetí zákonný zástupce obdrží v den zápisu v MŠ a vyplněnou ji odevzdá v určeném termínu před zahájením přijímacího řízení.  Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

1.4  Na základě vyplněné „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ vydá ředitelka rozhodnutí o přijetí a zveřejní  v přístupných prostorách MŠ,na venkovních nástěnkách výsledky přijímacího řízení pod registračními čísly v termínu určeném předem ,který je oznámen žadatelům při odevzdání žádosti.Následně vydá písemné rozhodnutí do vlastních rukou,nebo zašle poštou do vlastních rukou zákonným zástupcům dítěte „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. Přílohou tohoto rozhodnutí je i pozvánka na první informační schůzku rodičů, kde dostanou informace o provozu MŠ, domluví si zde i průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ a obdrží „Evidenční list dítěte“ k vyplnění.

1.5  K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z důvodu malé kapacity, zajistí zřizovatel trvalého bydliště dítěte zařazení do jiné MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Pokud počet přihlášených dětí překročí kapacitu MŠ, rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí podle kritérií pro přijímací řízení.

1.6  Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.

1.7  V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka pobytu dítěte v MŠ (týká se pouze dětí docházejících do MŠ max. 4 hodiny denně), nastupuje dítě do MŠ v 8, 00 a odchází ve 12, 00.

1.8  Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ.

1.9  Ředitelka MŠ může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do MŠ (dle § 35 školského zákona) tehdy, když:

-        se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny

-        zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

-        v průběhu zkušebního pobytu dítěte toto doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

-        zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a zároveň nedohodne s ředitelkou MŠ nebo vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady.

 

 1. Platby v MŠ

 

2.1 Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) §34 a vyhlášky 43/2006 Sb., kterou se

mění vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a na základě vnitřní směrnice mateřské školky: vyhláška č. 2/2006

-          děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a dovršily od 1. září do 31. srpna nejvýše 6-ti let věku mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon § 123 odst. 2)

-          úplata ostatních dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 800,- Kč měsíčně pro dané období (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

-          děti s odkladem školní docházky nejsou od úplaty osvobozeny.

-          úplata za předškolní vzdělávání pro děti s omezenou docházkou (na 4 hodiny denně, na 5 dní v měsíci) je stanovena na 533,- Kč

-          osvobozen od úplaty může být  zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, které o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3)

-          rodiče, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku

-          o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ (školský zákon, § 164, odst. a)

-          pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než pět vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené pro příslušné období odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ

-          rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v MŠ žádost o snížení na příslušném formuláři o snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školský zákon,§ 164, odst. a).

Úplatu za předškolní vzdělávání je možné hradit:

-     složenkou

-          bankovním převodem na účet MŠ – splatné do 15. dne daného  měsíce

Přeplatky se vracejí na účet rodičů v měsíci srpnu daného školního roku.

 

 

2.2 Úplata za školní stravování:

 - úplatu za školní stravování dětí projednává zákonný zástupce s ředitelkou ŠJ.

Výše stravného na jedno dítě a jeden den je stanoveno:

 3-6 let- 32,-KČ,-

 7-10 let- 34, KČ,-

Stravné je možné hradit:

-        bankovním převodem na účet ŠJ– splatné do 10. dne daného kalendářního měsíce

-        hotově v rámci pokladních hodin v kanceláři ŠJ – splatné do 5. dne daného měsíce.

2.3 Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtů MŠ a ŠJ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ a v ŠJ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být i důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (§ 35 odst. 1 písm. d) zákon č. 561/2004 Sb.)

2.4  Omlouvání dětí ze stravování – do 7,45 hodin na tel. ŠJ a na tel. třídy kam dítě dochází.

 

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně a po předchozí dohodě.

 

 1. Evidence dítěte

 

3.1 Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém musí být vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a příjmení zákonných zástupců, jejich zaměstnání, další děti, telefonické spojení.

3.2 Zdravotní stav dítěte a pravidelné očkování potvrdí do Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte dětský lékař a to před nástupem do MŠ.

3.3 Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit škole každou změnu výše uvedených údajů – zejména změnu trvalého bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonu apod.

3.4 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřeby MŠ, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a dále pro uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

 1. Provoz MŠ

 

4.1 MŠ je právním subjektem, má čtyři smíšené třídy (věk zpravidla od 3 do 6-ti let) a má vypracovaný svůj školní řád, jehož přílohou je organizační uspořádání školy a informace pro rodiče.

4.2 Provoz MŠ je od 6,30 hod do 16,30 hod včetně provozu o hlavních prázdninách.

4.3 Provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky na dobu dvou až šesti dnů a také v měsících červenci a srpnu. Provoz  o hlavních prázdninách /červenec- srpen/je zpravidla uzavřen po dobu 6- týdnů . Uzavření provozu MŠ dohodne ředitelka se zřizovatelem v březnu- dubnu. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. V době určených prázdnin státem v ZŠ je provoz omezen. Provoz je otevřen pro děti zaměstnaných matek.

4.4 Příchod 1.,2.,a 3.třídy dětí do MŠ: od 6,30 – 8,00 hod. – vzhledem k organizaci dne a v zájmu svých dětí (hra, cvičení, řízené činnosti) děti přivádějte do 8, 00 hod.

      Děti ve 4. třídě MŠ v ZŠ od 6,30 do 7.45 hodin. Poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Pozdější příchody veškeré činnosti narušují.  Pro případy dětí, jimž je docházka omezena nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, je stanovena docházka 8,00 – 12,00 hod.

      Po předchozí dohodě ve výjimečných případech lze přivést dítě do MŠ kdykoli dle potřeby rodiny, dítě ale musí být předem nahlášeno na stravování. Při příchodu do MŠ po 8.00 hodině musí rodiče zazvonit, aby bylo dítě vpuštěno do školky.

4.5 Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do značených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy apod.). Teprve potom může rodič opustit MŠ.  Rodiče dále mají povinnost neprodleně nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení případného infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením lékaře v zájmu zdraví ostatních dětí. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, jsou rodiče okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

4.6 Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti se silným nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

4.7 Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat jiný než zákonný zástupce, je třeba předložit formulář zmocnění, který obdržíte u své učitelky. Odchod dětí domů vzhledem ke klidnému průběhu oběda (svačiny) a k zabezpečení budovy probíhá v době 11,30 – 12,00 hod, odpoledne 14,30 -16,30 hod. rodiče jsou upozorněni o časech na nástěnce. Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají.

4.8 Při nástupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim. V průběhu školního roku se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Děti nastupující na začátku školního roku mají adaptační režim v průběhu prvních týdnů měsíce září.

4.9 Rodiče jsou povinni oznámit škole telefonicky nebo formou SMS předem známou nepřítomnost dítěte. Toto je nutné oznámit nejlépe den předem, nejpozději však do 8, 00 hod. ráno. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů může být dítěti ukončena docházka do MŠ.

4.10 Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

4.11 Informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách školy. Doporučujeme proto rodičům tyto nástěnky a webové stránky pečlivě sledovat.

4.12 Stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ je možno doručit do poštovní schránky nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

4.13 Dítě v MŠ potřebuje

-        sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk

-        přezůvky

-        pyžamo

-        zástěrku, lehké hrací kalhoty, náhradní oblečení a spodní prádlo

-        pláštěnku a holínky.

Děti musí mít své věci označené, popř. podepsané. Za cennosti a donesené hračky MŠ neručí.

 

4.14 Konzultační hodiny v MŠ

   -konzultační hodiny ředitelky v MŠ probíhají po dohodě s ředitelkou.

Po dohodě lze domluvit schůzku individuelně se všemi pedagogy na třídách.

4.15 Pokud dítě zůstane v MŠ po ukončení provozu, tj. po 16, 30 hod. nevyzvednuté, učitelka se pokusí spojit se zákonnými zástupci dítěte telefonicky. Pozdní příchod zákonného zástupce je však evidován a opakované pozdní příchody jsou považovány za hrubé porušení Školního

         řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

      V případě, že se nepodaří telefonicky spojit se zákonným zástupcem dítěte, je učitelka povinna kontaktovat policii ČR a za přítomnosti sociální pracovnice MŠ pro Prahu západ je dítě převezeno do speciálního pracoviště.

 

 1. Organizace provozu MŠ

 

Provoz MŠ – každý všední den 6, 30 -16, 30 hod

Provoz 1. třídy –Motýlci -je 6, 30 – 16, 30, provoz 3. třídy- Sovičky- je 6, 30 – 16, 30,  provoz 2.třídy –Veverky-je od 6, 30 – 16, 30 a provoz 4. třídy-Krtečci- 6, 30 -16, 30 hod. Ve třídě Soviček a Veverek  v době od 6,30 do 7,30 hodin jsou děti spolu a od 14,00 do 16,30 hodin opět spolu. Důvodem je úvazek učitelky na třídě Veverek s počtem 13-ti dětí. V těchto dvou třídách pracují pouze 3 učitelky.Programová nabídka je zajištěna podle plánu ve třídě Soviček.

 

Přesnídávka:

8,30-9,00 hodin /podle režimu na třídách/.

 

Ve spolupráci s rodiči učitelka získá informace o vydatnosti snídaně jednotlivých dětí a přizpůsobí tomu nabídku ranní svačiny.

 

Dopolední programová část:

Probíhá od 6,30 / od příchodu dětí /do 11,00 / do času oběda/. Programová činnost je přizpůsobena individuálním potřebám a zájmu dětí , nabídce ,záměru pedagoga, pobytu dětí venku s ohledem na počasí.

 

Pobyt venku.

Délka pobytu je závislá na ročním období. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší (webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu). Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí .Délka pobytu dětí venku je stanovena podle ročního období, počasí, stavu ovzduší většinou po dobu minimálně dvou hodiny.

 

Oběd:

od 11,15 – 12,00 hod/podle režimu na třídách/.

 

Děti 2.3.4. třídy užívají k jídlu příbor od začátku školního roku,nejmladší  věková skupina postupně od 2. pololetí. Učitelky dbají na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem. Po obědě se děti připravují na odpočinek , dětem ,které odchází po obědě domů učitelky nabízejí hry a zábavy do příchodu rodičů.

Nejpozději ve 12,00 hod odcházejí všechny děti k odpolednímu odpočinku, přičemž délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Děti, které neusnou, postupně vstávají a je jim nabízena různá vhodná činnost.

Předškolní děti po dohodě s rodiči po obědě již nespí, ale pouze podle individuální potřeby odpočívají. Při odpočinku poslouchají vhodné literární texty, po odpočinku se účastní odpoledních aktivit zaměřených na rozvoj osobních vlastností, dovedností a pracovních návyků významných pro zvládnutí role školáka.

 

Odpolední svačina:

14.15,- 14,45 hodin/podle režimu na třídách/.

 

 1. Organizace školního stravování

 

6.1 Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

-        školní stravování v MŠ zabezpečuje právní subjekt školní jídelna v oddělené části MŠ. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen „vyhláška o školním stravování“) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

-        připravená jídla jsou přepravována do dvou  tříd MŠ v termosech, a v jedné třídě vydává jídlo přímo do vydávacím oknem, kde probíhá vlastní stravování dětí- dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Děti ze 4. třídy dochází na oběd do budovy školní jídelny. Školní jídelna zajišťuje přísun tekutin, které děti během svého pobytu v MŠ využívají v rámci pitného režimu .

-        pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v MŠ než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v MŠ.

-        všechna jídla připravovaná školní kuchyní pro děti musí být konzumována v prostorách MŠ k tomu určených (viz vyhláška o školním stravování). Výjimkou jsou akce pořádané školou mimo objekt MŠ

 

6.2 Stravovací režim MŠ

V průběhu denního pobytu v MŠ se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu:

 

Přesnídávka:

1. třída – 8, 30- 9,00 hod

2. třída – 8, 30- 9,00 hod

3. třída – 8, 30 -9,00 hod

4. třída – 8, 00 -8,30 hod

 

Oběd:

1. třída – 11, 30-12,00 hod

2. třída – 11, 30-12,00 hod

3. třída – 11, 30-12,00 hod

4. třída -  11,00- 11,30 hod

 

Odpolední svačina:

1. třída – 14,00-14,30hod

2. třída – 14,00-14,30 hod

3. třída-   14,00-14,30 hod

4. třída – 14,00-14,15 hod

 

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně.

 

6.3 Odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ- při omlouvání

-        dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu předem známé nepřítomnosti dle bodu 4.9 tohoto řádu zajistí MŠ automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

-        pokud nepřítomnost dítěte byla předem známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte po nahlášení vyzvednout oběd ve školní jídelně a to v době od 11,30 – 11,45 hod..

 

 1. Zacházení s majetkem

 

7.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a aby nepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

7.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ

-        zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a pro předání dítěte pedagogickému pracovníkovi MŠ. Dále pak při převzetí dítěte a jeho převlečení zpět do šatů, v kterých přišlo do MŠ, popř. po dobu jednání s vedoucí školní jídelny. Výjimku tvoří pobyt zákonných zástupců ve třídě při tzv. adaptaci dítěte.

-        po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. Pokud zjistí poškození majetku MŠ, jsou povinni toto neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníku školy.

 

 1. Práva rodičů a zákonných zástupců

 

8.1  Základní cíle předškolní výchovy a vzdělávání, školní vzdělávací program MŠ.

MŠ zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá při spolupráci rodiny a MŠ. MŠ pracuje dle svého „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podporujícího zdraví a etiku“ se zaměřením na základy učení, postojů a hodnot životně důležitých pro člověka.

Každá třída v MŠ má svůj denní program, který je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. Školní vzdělávací program formuluje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek MŠ.- při plnění základních cílů vzdělávání a školní vzdělávacího programu MŠ postupuje v souladu s ustanoveními § 2, odst. 1 školského zákona, řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání.

8.2  Rodiče mají právo:

-        na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

-        po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

-        konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

-        přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

-        zapojit se do práce sdružení rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

-        požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

-        rodiče jsou informováni o vzdělávacím programu  MŠ ,o akcích jednotlivých tříd – celé školy, prostřednictvím nástěnek, informačních tabulí v šatnách dětí, na schůzkách rodičů, na třídních schůzkách, při konsultačních hodinách a také na webových stránkách MŠ . V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte se rodiče telefonicky informují přímo v MŠ o programové nabídce dle opětovného nástupu dítěte do školy.

 

 

 1. Povinnosti rodičů a zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

-        zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy

-        odpovědný zástupce je povinen dítě osobně, tzn. prokazatelně verbálním způsobem, předat pedagogickému pracovníkovi MŠ, případně jinému pověřenému pracovníkovi MŠ. Teprve momentem osobního předání dítěte pedagogickému či jinému pověřenému pracovníkovi mateřská škola a její pracovník přebírá za dítě odpovědnost. Dítě je zpět předáno stejným způsobem, momentem tohoto osobního kontaktu přebírá odpovědný zástupce zpět odpovědnost za dítě a je povinen opustit neprodleně areál MŠ. V případě, že tak neučiní, nese sám zodpovědnost za případnou škodu na zdraví a majetku dítěte či majetku nacházejícího se v areálu MŠ.

-        nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ

-         při vyzvedávání dítěte mít vyplněné „zmocnění“, kde jsou uvedeny pověřené osoby pro vyzvednutí dítěte z MŠ

-         předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé – učitelky mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě silně nachlazené nebo s infekční chorobou

-        zajistit, aby dítě docházelo do MŠ čistě a vhodně upravené

-         po vyléčení infekčního onemocnění dítě přinést potvrzení od lékaře

-         nahlásit změny v důležitých osobních údajích dítěte (změna trvalého bydliště, tel. čísla  zdravotní pojišťovny)

-         na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících

         se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ

      - dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim MŠ

      - řídit se školním řádem MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,                                  s nimiž byli seznámeni  

      - dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními zákonnými zástupci      dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

 

 1. Práva dítěte

 

Dítě má právo (vyňato z Úmluvy o právech dítěte):

-        aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)

-        - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

-        - na emočně kladné prostřední a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo a pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku)

-        - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého – tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí

-        - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

 

 

 1. Povinnosti dítěte / jsou to zprvu povinnosti zákonných zástupců ,kteří tak své děti těmto povinnostem učí/.

 

- při příchodu do MŠ je dítě povinno si očistit obuv a přejít do šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání, při přechodu do třídy nebo při odchodu domů. Všechny své věci udržuje v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou. Při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem.

- děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznamovány. Dále děti respektují a plní pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

 1. Ochrana a bezpečnost dětí

 

12.1 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen „vzdělávání“) a dále při činnostech, které s tímto přímo souvisejí a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základně vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředním, opatření – tzv. prevenci rizik.

Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny k zajištění bezpečnosti a se zásadami bezpečného chování. Poučení dětí provádí škola denně a přiměřeně k věku dítěte. Dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení v přehledu výchovné práce, přílohou je osnova poučení. Děti, které nebyly v době poučení přítomny, jsou v nejbližším vhodném termínu poučeny také.

 

 

12.2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

-       za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci (pověření nepedagogičtí pracovníci) školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupců nebo jimi pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

-       - pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte

-       - pedagogický (pověřený nepedagogický) pracovník odpovídá za při pobytu děti mimo území MŠ za bezpečnost nejvýše dvaceti smyslově, tělesně i duševně zdravých dětí.

-       - bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby byly obě učitelky s dětmi venku. 3.a 4. třída  se na pobyt venku mohou spojit.

-       - ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (divadlo, výlety apod.) další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující dozor a bezpečnost dětí (školnice)

-       - v době realizace zájmového kroužku zodpovídá za děti, které se ho účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku a to od doby převzetí od učitelky MŠ, do doby jejich předání učitelce MŠ.

- MŠ odpovídá dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte

- úrazem dítěte je úraz, která se stala dítěti při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Děti jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa, a.s.. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy vyplněný formulář k vyřízení pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá.

- úrazem dětí není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět

- v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu (blíže obsah průběžných vzdělávacích cílů)

- vchody do budovy MŠ k zajištění bezpečnosti dětí zamyká učitelka příslušného oddělení, a to vždy v době 8,00 – 11,15 hod. Po vyzvednutí dětí po obědě se budovy opět zamykají a to v době 12,15 – 14,30 hod. Kdokoli přijde do MŠ v tomto časové rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat na příchod zaměstnance školy. V období mimo provoz MŠ je budova č.330 zabezpečena elektronickým bezpečnostním zařízením.

 

 

 1. Péče o zdraví, první pomoc a ošetření

 

13.1. Cílem v péči o zdraví dítěte je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte.

Dítě je vedeno:

-          k poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti

-          k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu

-          k  dobrému chování při stolování

-          k bezpečnému pohybování v blízkém okolí

-          k vytvoření zdravých životních návyků a postojů

-          k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku

-          k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování.

 

13.2  První pomoc při úrazu dítěte

Děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce. Škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy včetně dětí. Na vhodných místech (nástěnky v jednotlivých třídách) je umístěn seznam osob zabezpečujících poskytnutí první pomoci a telefonní čísla na ošetřujícího a místního lékaře. O provedených opatřeních informuje ředitelka školy kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i zákonné zástupce a děti. Škola zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O mimořádné události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. Doprovodem může být pouze zaměstnanec MŠ.

Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu a rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci musí být s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole a prokazatelně informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. 

Aktualizován, projednán a schválen na provozní a pedagogické radě dne 29. 8. 2011.

S účinností od 1. 9. 2011

Aktualizován k 1.9.2012

Aktualizován k 1.9.2013